Instalacja anteny satelitarnej

10-08-2015

Pomimo iż wydaje się że instalacja anten satelitarnych jest prosta nie jest jednak tak do końca.
Antena satelitarna narażona jest na wiele niekorzystnych czynników atmosferycznych które mogą doprowadzić do przestawienia się anteny, obluzowania uchwytu a nawet do wyrwania z podłoża na którym została przytwierdzona. Antenę również trzeba dobrać odpowiednio do ukształtowania ternu, sprawdzeniu czy na drodze sygnału nie znajdują się jakieś przeszkody które skutecznie uniemożliwiały by prawidłowy odbiór sygnału z satelity. Jest wiele czynników które należy uwzględnić przy montażu odpowiedniej anteny satelitarnej. Monterzy zajmujący się tym tematem zawodowo posiadają odpowiednie narzędzia, mierniki oraz doświadczenie które potrzebne jest przy doborze odpowiednie anteny aby odbiór był zapewniony przez długie lata. Instalatorzy posiadają również profesjonalne mierniki sygnałów dzięki którym ustawią antenę precyzyjnie na danego satelitę, dobiorą odpowiednią podstawę do wielkości anteny i zamontują ja na odpowiednich kołkach. Jest taki stereotyp iż antena im większa tym lepsza - zgadza się ale po co montować talerz wielkości "wanny" jak przy precyzyjnym i dokładnym ustawieniu wystarczy antena o wiele mniejszych rozmiarach która będzie znacznie mniej szpecić naszą elewację i doskonale sprawdzi się w różnych warunkach. W dobie cyfrowego nadawania sygnału z satelity precyzja ustawień ma kluczowe zadanie w odbiorze sygnału, więc nieraz warto zlecić montaż wykwalifikowanej osobie i cieszyć się długoletnia bez awaryjną pracą sytemu satelitarnego.

Jak zaplanować instalację elektryczną?

01-06-2013

Zależnie od rodzaju i liczby odbiorników elektrycznych w domu, instalację trzeba podzielić na kilkanaście lub więcej obwodów. Podłączenie odbiorników do osobnych obwodów w razie awarii jednego z nich nie spowoduje wówczas unieruchomienia pozostałych.  Dla odbiorników o dużej mocy (kuchnie elektryczne, pompy w studni, ogrzewania elektrycznego), wymagających zasilania trójfazowego (400 V), należy przewidzieć osobne obwody wykonane przy użyciu przewodów (pięciożyłowych) o przekroju dostosowanym do mocy odbiorników. Obwody zasilające odbiorniki jednofazowe wykonuje się jako trójżyłowe. Instalacja elektryczna podzielona na liczne obwody jest wprawdzie droższa, ale bardziej niezawodna i wygodniejsza dla użytkownika niż instalacja z niewielką liczbą obwodów.

Przyłącze jednofazowe czy trójfazowe ?

12-09-2012

  Zasilanie jednofazowe było stosowane powszechnie w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych z ogrzewaniem i ciepłą wodą dostarczaną z sieci ciepłowniczej. W XXI wieku nie polecamy jednofazowego połączenia z siecią energetyczną.

Dlaczego trójfazowe podłączenie ?
Obecnie standard wyposażenia mieszkania w odbiorniki elektryczne obejmuje już tak dużą liczbę urządzeń,
że możliwa do uzyskania moc z zasilania jednofazowego - do 4,5 kW - jest niewystarczająca.
 

1 Dysponując zasilaniem trójfazowym możemy podłączyć pod każdą fazę inny zestaw odbiorników. W ten sposób praca odbiorników (załączanie i wyłączanie) nie będzie miała wpływu na pracę innych urządzeń np. komputera czy telewizora.

2 W przypadku awarii elektrycznej (zadziałanie bezpieczników) wyłączony zostanie tylko jeden obwód elektryczny - pozostałe będą czynne (np. będzie czynne oświetlenie).

3 Warto - z myślą o przyszłości - przy okazji remontu mieszkania dokonać remontu instalacji elektrycznej zakładając instalację trójfazową w miejsce jednofazowej i doprowadzić tzw. "siłę" do kuchni, aby moc bez kłopotów podłączyć tak praktyczne i wygodne kuchnie elektryczne czy przepływowe ogrzewacze wody.

Ostrożnie z prądem!

07-17-2011

  Na elektryczności, podobnie jak na medycynie, "zna się" bardzo wiele osób. Dlatego też często chwytają się za śrubokręt, dokonując   napraw i przeróbek w instalacjach elektrycznych, nie mając często odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Skutkiem takiego postępowania bardzo często jest porażenie prądem tych lub innych osób, a także pożary spowodowane wadliwą instalacją elektryczną, o czym można się przekonać w licznych publikacjach prasowych.
Należy z całą powagą podkreślić, że czynności konserwacyjne i naprawy oraz montaż instalacji elektrycznej powinny być wykonywane tylko przez osoby mające odpowiednią wiedzę i stosowne uprawnienia.
Każdy, kto - nie mając właściwego przygotowania - wykonuje jakiekolwiek prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
W Polsce , podobnie jak i w innych krajach, prawo przewiduje kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, aresztu lub kary grzywny w przypadku nie przestrzegania przepisów budowlanych. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. nr 207 z 2003 r. ,poz. 2016 zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 21 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami) określa obowiązki właściciela lub zarządcy budynku, także w odniesieniu do instalacji elektrycznych. O istnieniu tej ustawy ( i wynikających z niej skutkach ) dowiadujemy się najczęściej za późno, tzn. wtedy, gdy w wyniku porażenia prądem lub pożaru spowodowanego przez wadliwą instalację elektryczną wszczęte zostaje dochodzenie i postępowanie sądowe.

Pożary związane z elektrycznością - zapobieganie.

08-21-2010

  W prasie codziennej często spotyka się informacje, że przyczyną pożaru było "krótkie spięcie" w instalacji elektrycznej.  Warto w tym miejscu wyjaśnić, że nie wszystkie pożary powstają z tej przyczyny, choć wadliwa instalacja elektryczna wykonana nieprawidłowo lub uszkodzona w trakcie użytkowania i nienaprawiona może stanowić poważne zagrożenie, także pożarowe. Wszystkie iskrzące miejsca w instalacji, jak gniazdko wtyczkowe z obluzowanymi przewodami, niedokręcone zaciski w wyłącznikach czy oprawach oświetleniowych, zniszczona izolacja mogą przyczynić się do powstania pożaru.

Często przyczyną przegrzania się przewodów, a w efekcie pożaru, może być wadliwy dobór zabezpieczenia, czyli np. tzw. drutowanie bezpieczników instalacyjnych typu topikowego.Najlepszym środkiem chroniącym przed pożarem jest utrzymanie instalacji i urządzeń elektrycznych w domu w należytym stanie.Niezwłoczne usuwanie wszelkich powstałych uszkodzeń w instalacji i użytkowanie tylko w pełni sprawnego sprzętu i urządzeń elektrycznych zapewni bezpieczeństwo i uchroni przed pożarem.

Należy unikać wszelkiego rodzaju tzw. prowizorek.

Ze względu na częstą zawodność tradycyjnych bezpieczników topikowych,a także stosunkowo długi czas , by zadziałały, należy dążyć do wymiany ich na wyłączniki nadprądowe i stosować w instalacji wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.W domu jednorodzinnym główny wyłącznik różnicowoprądowy na prąd nie większy niż 500mA doskonale zabezpiecza przed pożarem, mogącym powstać na skutek uszkodzenia instalacji lub urządzeń elektrycznych.